Casa Nova dels Frares

Inici / Les Masies / Casa Nova dels Frares

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Casa Nova dels Frares

Masia aïllada de planta quadrada, formada per tres cossos adossats i amb un espai de barri tancat situat a la banda de llevant de la construcció. Està delimitat amb un mur de pedra i s’hi accedeix mitjançant un portal rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat a migdia. Totes les obertures són rectangulars, la majoria amb l’emmarcament arrebossat i algunes conserven els ampits de pedra motllurats. Les més notables tenen els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Es corresponen amb el portal d’accés i la finestra del pis de la façana principal i també de la façana de ponent.

La construcció està bastida amb pedra desbastada i maons a la planta baixa i murs de tàpia a les plantes superiors, amb un revestiment arrebossat que cobreix els paraments. Adossat a la façana de llevant hi ha un volum rectangular destinat a les tasques agrícoles, que presenta una teulada d’un sol vessant i està organitzat en un únic nivell. Està bastit en pedra disposada regularment. Adossat a la cantonada nord-oest hi ha les restes d’un altre volum de planta rectangular bastit en pedra, força enrunat i amb una part reformada amb totxo. Tancant el barri per la banda de llevant hi ha dos volums auxiliars més destinats a les tasques agrícoles.

La construcció està situada a l’anomenat veral de baix del terme. Apareix mencionada en el llibre d’Amillarament de Folgueroles de l’any 1836. Hi ha constància que pels voltants de l’any 1863 era propietat dels Mercedaris de Vic. També va passar a mans dels frares franciscans, que gestionaven el convent de Sant Tomàs de Riudeperes amb anterioritat als pares camils, que en foren els propietaris a partir de l’any 1901. És evident doncs que el sobrenom amb el que es coneix l’edifici procedeix d’aquestes congregacions religioses.

Segons la bibliografia consultada, en origen la construcció comptava amb una espècie de torre situada damunt del carener de la teulada. A principis del segle XX, els propietaris de la construcció van fer aterrar aquesta torre perquè la relacionaven amb la màgia.

 

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!