Les Fonts de Folgueroles

Les Fonts de Folgueroles

El municipi, d’una superfície de 10 km2, té una forma més o menys rectangular orientada d’est-oest. Està travessat longitudinalment pel torrent de Folgueroles. Aquest curs fluvial, malgrat el seu petit i irregular cabal, ha estat un important eix vertebrador de la sociatat folguerolenca al llarg de la història i ha incidit de forma notable en les formes de vida dels seus habitants i també en les relacions de poder. Els seus usos i serveis han estat nombrosos i de diversa índole: rec per a les hostes del mas la Sala llogades als veïns del poble, que, en un gran nombre, practicaven la pluriactivitat, fonts i pous per a l’abastament de l’aigua de boca, safareigs per rentar la roba, molins dariners i tèxtils, rastells, aljubs, canalitzacions, basses i altra obra que han permès regular l’aigua per al seu ús. Així mateix, el torrent amb els seus elements ha estat un actiu àmbit de sociabilitat, lloc de treball, de festa i d’esbarjo per als folguerolencs.

Abans es deia que a dins el terme de Folgueroles hi havia tantes fonts com dies té el mes, cada dia es podia anar a buscar aigua en una font diferent. Actualment no és recomanable a causa del mal estat de l’aigua de moltes; tembé se n’han perdut algunes o han esdevingut només un punt de captació d’aigua.

En aquest apartat podeu trobar un recull de les fonts més conegudes i l’estat de cada una, algunes ja son irrecuperables però altres es pot millorar perquè tornin a ser el que abans havien set. L’estat és les de l’any 2014 i es van actualitzant els estats segons seguiment que es faci de les fonts.

L’estat pot ser: Bon estat, Mal Estat, o Perduda