Mas Gelabert

Inici / Les Masies / Mas Gelabert

T'agrada?

Geolocalització

Galeria

Mas Gelabert

Masia aïllada de grans dimensions, formada per diversos volums adossats i amb un espai de barri tancat davanter delimitat amb un mur de pedra. L’edifici principal, de grans dimensions, presenta una planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants, el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de teula àrab disposat a tot el perímetre de la construcció.
Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Compta amb un gran portal d’accés d’arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. La resta d’obertures es corresponen amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Destaquen les tres finestres de les golfes, la central amb la llinda gravada amb una motllura esglaonada i les laterals amb motllures d’arc conopial.
Al bell mig del parament destaca un rellotge de sol de pedra datat l’any 1663. La façana de tramuntana també compta amb obertures rectangulars emmarcades amb carreus de pedra. Les de la planta baixa són de menors dimensions que la resta i estan protegides amb reixes de ferro.
Al pis s’obren dues finestres laterals amb les llindes planes i els ampits motllurats, delimitats amb unes clavellineres per posar-hi torratxes. Al centre hi ha una gran obertura d’arc rebaixat bastida amb pedra disposada a sardinell i amb l’ampit motllurat, que dona pas a una galeria embigada. Les finestres de les golfes també tenen les llindes planes i els ampits motllurats.
La central té la llinda gravada amb el nom “JOAN GILABERT” i l’any 1772 inserit dins d’una orla decorada amb motius vegetals. A la banda de ponent hi ha diversos volums adossats destinats a les tasques agrícoles i ramaderes Adossat a la banda de llevant hi ha dos volums rectangulars de factura més moderna, reformats i units per una terrassa central. Presenten teulades de dues vessants, estan distribuïts en planta baixa i pis, i destinats a habitatge. Compten amb obertures rectangulars emmarcades amb pedra i maons. Davant de la façana principal de la masia es conserva l’era, bastida amb lloses de pedra rectangulars. Davant del portal adovellat es conserva un paviment bastit amb còdols de pedra disposats a sardinell.
En general, la construcció presenta els paraments arrebossats, amb les cantonades embellides amb carreus de pedra.

 A l’interior hi ha un oratori dedicat a la Immaculada Concepció, amb un petit retaule neoclàssic i un curiós reliquiari. També conserva una llinda datada del segle XVI.
La construcció està situada a l’anomenat veral de dalt del terme. Antigament era un dels masos més importants de la zona. Comptava amb terres que estaven sota domini de la cambreria de Ripoll i d’altres administrades pels canonges de la catedral de Vic. Tenim constància que, entre els segles XVI i XVII, el mas va adquirir moltes terres: compraren terres a Pere Albanell l’any 1500 i als hereus del mas Calvaria de Sant Martí de Riudeperes als anys 1659 i 1674. Mitjançant una aliança matrimonial amb la masia de l’Amat, que estava situada prop seu i posteriorment fou enderrocada, el mas va engrandir les seves propietats. 

Text:https://patrimonicultural.diba.cat

Si tens una foto d'aquests llocs que t'encanta compartir, o bé una foto antiga que vulguis que coneguem, o fins i tot una història que expliqui alguna anècdota interessant, no dubtis a enviar-nos-ho a info@folgueroles.com. Estarem encantats de compartir-ho amb la resta de la comunitat i fer que la nostra web sigui una plataforma participativa. Esperem rebre les teves aportacions!